Privacyverklaring

Privacy Statement

Deze website is een product van en wordt beheerd door Soapbox B.V. Het privacy statement van Soapbox B.V. is dan ook van toepassing op deze website.

Dit is het privacy statement van SoapBox B.V. (hierna: Soapbox). Soapbox is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54104688 en is gevestigd aan Avenue Ceramique 300, 6221 KX Maastricht.

Respect voor de privacy van degenen die van onze diensten gebruikmaken en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van en voor de betrouwbaarheid van onze onderneming. Wij willen transparant zijn in de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van, door een gebruiker aan ons ter beschikking gestelde, persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt dit nader toegelicht. Soapbox zal de toepasselijke regels op het gebied van privacy naleven, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywet- en regelgeving. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Soapbox de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

1. Voor wie is deze informatie bestemd? 

Deze informatie is bestemd voor iedereen die zich gaat registreren als gebruiker van het Soapbox Platform en voor bezoeker(s) van een van de door Soapbox beheerde websites (hierna: de “gebruiker” of “u”). In dit privacy statement worden sommige woorden met een hoofdletter geschreven. Die woorden hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Gebruikersvoorwaarden

2. Wie verwerkt mijn persoonsgegevens? 

Soapbox (hierna ook: “ons” of “wij”) is de beheerder en exploitant van het Soapbox Platform en de door Soapbox beheerde websites. Soapbox is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over uw privacy zijn wij als volgt voor u bereikbaar:

Postadres: Avenue Ceramique 300, 6221 KX Maastricht
Website: www.soapbox.nl
Telefoonnummer: +31 (0)43 760 0300
E-mailadres: info@soapbox.nl
KvK-nummer: 54104688

3. Hoe komt Soapbox aan mijn persoonsgegevens? 

Soapbox krijgt de persoonsgegevens die u als Gebruiker in het Soapbox Platform of op een van de door Soapbox beheerde websites invoert. U bepaalt dus zelf welke persoonsgegevens Soapbox verwerkt.

Ook kan het zijn dat u werkzaam of anderszins gelieerd bent voor een Klant of Partner van Soapbox. Dan kan het zijn dat Soapbox ook via deze weg persoonsgegevens van u heeft ontvangen. U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, als u bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt, kunt u mogelijkerwijs geen of slechts beperkt gebruik maken van het Soapbox Platform of van een van de door Soapbox beheerde websites. Ook kan dat van negatieve invloed zijn op de wijze waarop het Soapbox Platform of een van de door Soapbox beheerde websites functioneert of de wijze waarop Soapbox overeenkomsten met u uitvoert of contacten met u onderhoudt.

4. Waarvoor gebruikt Soapbox mijn persoonsgegevens? 

Soapbox verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor bepaalde doeleinden. Dat zijn de volgende:

 • de organisatie van Challenges.
 • de uitvoering van een Gebruikersovereenkomst of andere Overeenkomst.
 • het ontwikkelen, leveren, onderhouden en verbeteren van Soapbox Producten.
 • het informeren van Partners over (de Resultaten van) Deelnemers.
 • het informeren van Deelnemers over (de organisaties van) Partners.
 • het informeren van Deelnemers over carrièremogelijkheden bij Partners.
 • het benaderen van Deelnemers, Klanten en Partners voor deelname aan nieuwe Challenges.
 • de algemene administratie voor de bedrijfsvoering van Soapbox, in het bijzonder ook om contact met u onderhouden.
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Soapbox rusten, zoals de civiele en fiscale boekhoudplicht, en overige op Soapbox toepasselijke wet- en regelgeving.
 • bewijslevering in geschillen die onverhoopt mochten ontstaan.
 • de evaluatie van bedrijfsprestaties van Soapbox, voor Soapbox werkzame personen en Soapbox Producten.
 • Marketingdoeleinden.
 • Onderzoeksdoeleinden naar de (lange-termijn) effecten van challenges
 • Samenwerking met derden/ leveranciers i.v.m. uitvoering van challenges

Als Soapbox uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, dan de doeleinden waarvoor Soapbox ze heeft ontvangen en onverenigbaar zijn met het doel waarvoor ze zijn verkregen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd als Soapbox daartoe verplicht is.

5. Op welke wettelijke grondslag verwerkt Soapbox mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die Soapbox verwerkt, heeft Soapbox nodig om:

 • de Gebruikersovereenkomst of een andere Overeenkomst met u uit te voeren;

 • wettelijke verplichtingen na te komen die op Soapbox rusten;
 • gerechtvaardigde belangen van Soapbox, Gebruikers of derden te behartigen. Zo verwerkt Soapbox persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde belangen:
   • het uitvoeren van Overeenkomsten met rechtspersonen voor wie u (in)direct werkt of waarmee u een bepaalde relatie heeft;
   • het evalueren en verbeteren van bedrijfsprestaties van Soapbox, voor Soapbox werkzame personen en Soapbox Producten;
 • voor marketingdoeleinden, in het bijzonder het versturen van informatie over Soapbox Producten, zoals (nieuwe) Challenges en over (de organisatie, producten/ diensten van) Partners en nieuwsbrieven.
 • voor commerciële doeleinden in het bijzonder:
   1. het informeren van Klanten en Partners over de door Deelnemers behaalde resultaten van de Challenges.
   2. het geven van inzage in bedrijfs- en persoonsgegevens aan mogelijk geïnteresseerden in een overname (van activa en/of activiteiten van de onderneming) van Soapbox.

Alleen als u een bezoeker bent van een door Soapbox beheerde website en op “OK” heeft geklikt voor de doelen zoals genoemd in het cookiestatement, verwerkt Soapbox op dit moment persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Voor het overige verwerkt Soapbox geen persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Als Soapbox uw persoonsgegevens verwerkt, of in de toekomst gaat verwerken, op grond van uw toestemming, kunt u de gegeven toestemming altijd intrekken door contact met ons op te nemen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

6. Welke persoonsgegevens verwerkt Soapbox? 

Soapbox verwerkt persoonsgegevens van diverse aard. Zo verwerkt Soapbox onder andere;

 • N.A.W.-gegevens;

 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en social media-accountgegevens;
 • IP-adressen;
 • Inloggegevens, accountgegevens met inbegrip van gebruikersnamen en wachtwoorden;
 • Alle overige persoonsgegevens en overige informatie die u in het Platform of op een van de door Soapbox beheerde websites invoert. U wordt nadrukkelijk verzocht geen bijzondere persoonsgegevens in te voeren zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven en strafrechtelijk verleden.
 • Foto's/video's van natuurlijke personen;
 • Informatie over gevolgde studies, curriculum vitae, (oud) werkgevers, bedrijfsactiviteiten

7. Hoe lang bewaart Soapbox mijn persoonsgegevens? 

Soapbox bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor Soapbox ze verwerkt. Dit tenzij de wet Soapbox verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaart Soapbox niet langer dan moet.

8. Hoe waarborgt Soapbox de beveiliging van mijn persoonsgegevens? 

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Zo worden uw persoonsgegevens intern enkel gedeeld met personeel op een ’need to know' basis en is al het personeel gebonden aan strikte geheimhouding. De bedrijfspanden van Soapbox en externe opslaglocaties zijn zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van Soapbox. Soapbox monitort continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

9. Verstrekt Soapbox persoonsgegevens aan derden? 

Via het Platform of een van de door Soapbox beheerde websites kunnen Gebruikers kennisnemen van elkaars persoonsgegevens. Ook kan het zijn dat Soapbox persoonsgegevens van Deelnemers deelt met Klanten en Partners, ook als de desbetreffende Klant of Partner niet deelneemt aan de Challenge waaraan de Deelnemer deelneemt. Omgekeerd kan het geval zijn dat informatie over Klanten en Partners gedeeld wordt met andere Klanten en Partners of Deelnemers. Incidenteel kunnen persoonsgegevens ook worden verstrekt aan leveranciers indien noodzakelijk voor uitvoering van de challenge. Voor het overige worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden.

10. Gebruikt Soapbox verwerkers? 

Soapbox besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan verwerkers. Deze verwerkers worden met zorg geselecteerd. Zij worden gebonden aan alle afspraken die verplicht zijn om uw privacy te waarborgen. Waar mogelijk selecteert Soapbox verwerkers die in de Europese Unie gevestigd zijn. Als de verwerkers buiten de Europese Unie gevestigd zijn, neemt Soapbox passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

11. Social media 

Soapbox is actief op social media, zoals Twitter, Linkedin, Instagram, Tiktok en Facebook. Soapbox houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

12. Wat zijn mijn rechten? 

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Soapbox met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen u die informatie geven. Ook heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens;

 • op verwijdering van uw gegevens (’het recht om vergeten te worden');
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit;
 • op bezwaar;
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming;
 • om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier

13. Waar kan ik terecht met vragen en/of klachten? 

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met Soapbox via info@soapbox.nl.

14. Wijzigingen Privacy Statement 

Soapbox kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Privacy Policy | Terms & Conditions
© Copyright by Soapbox B.V. 2009-2022